หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 

ทุ่งทานตะวัน ลพบุรี

ศาลพระกาฬคู่เมืองลพบุรี

พระปรางค์สามยอด

ลพบุรี ถิ่นดินสอพอง

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ลพบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง
อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
1
2
3
4
5
   
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
  วิสัยทัศน์
 

" ตำบลอำนวยสุขแก่ผู้อยู่อาศัยชุมชนมีความเข้มแข็ง

เศรษฐกิจก้าวไกลก้าวมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระบบการบริหารจัดการ "

 
  พันธกิจ
 
 
การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในทุกขั้นตอน
 
การบริหารจัดการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
 
การบริหารจัดการด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
 
การบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม
 
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้เป็นเมืองน่าอยู่
 
การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
การส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้
 
การบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการคมนาคมขนส่งที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงเครือข่ายทุกท้องถิ่น และด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผังเมืองและการควบคุมอาคารที่มีประสิทธิภาพ
 
สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคเกษตรและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
 
การบริหารจัดการการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
 
ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง
 
  เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน
         
   
แนวทางการพัฒนา

ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนนท่อระบายน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์
     
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
     
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ
     
ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
     
เสริมสร้างสุขภาพและอนามัยป้องกันโรคระบาด
     
ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ประชาชน
     
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
     
การรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     
การจัดระเบียบสังคม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
     
สร้างจิตสำนึกความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
 
  การส่งเสริมการท่องเที่ยว
         
   
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
         
   
แนวทางการพัฒนา

ปรับปรุงสถานที่ และพัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอน
     
ส่งเสริมการศึกษาและการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
 
  การส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายอาหารปลอดภัย
         
   
แนวทางการพัฒนา

เสริมสร้างอาชีพและพัฒนารายได้
 
  การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมมาภิบาล พัฒนาสมรรถนะการทำงานของบุคลากรและหน่วยงานภาครัฐ
         
   
แนวทางการพัฒนา

การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล
     
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
     
การบริหารจัดการการเงิน การคลังและการงบประมาณ
     
จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
     
ระบบการให้บริการการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง จ.ลพบุรี
โทรศัพท์ : 089-238-2332
รับเรื่องร้องเรียน โทร. 089-238-2332
จำนวนผู้เข้าชม 3,846 เริ่มนับ 25 มี.ค. 2564  
จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10